Wet_kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer is akkoord met de wet kwailiteitsborging van minister Plasterk (BZK) voor in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Nieuw in het wetsvoorstel is verder:

  • Aannemers krijgen de plicht om hun consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering. Ook moeten zij bij oplevering een consumentendossier aan de opdrachtgever geven.
  • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit.
  • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
  • De gemeente controleert bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning of aan alle nieuwe wettelijke eisen is voldaan.

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van woningen en eenvoudige bouwwerken, zowel nieuwbouw als verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken.

-Bron www.aannemervak.nl 23 februari 2017